Legal Notícies

El Consell General va aprovar el passat 29 d’abril la llei per tal de regular tota l’activitat relacionada amb els esports electrònics, el que popularment ja és coneix com a eSports. En diverses ocasions, tant el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, com el mateix cap de Govern, Xavier Espot, han deixat clara l’aposta del país per aquest sector, situant-lo com una de les peces clau en el procés de diversificació econòmica que afronta el Principat.
En 16 pàgines, el projecte de llei convertit ja en text legislatiu després de la seva aprovació, desgrana les condicions sota les quals es pot desenvolupar la professió, i en fixa algunes de els seves categories. Així mateix defineix els eSports com a “Activitat tecnològica-competitiva que enfronta a dues o més persones en un format organitzat de competició, esdeveniment o lliga de videojocs, desenvolupada i gestionada per un tercer, motivada amb un objecte específic per als participants, i seguida per altres persones a través d’Internet o qualsevol altre mitjà”.
A més a més, s’estableix les diferents categories tant dels jugadors com per part dels clubs o els organitzadors de competicions. Així doncs es diferenciarà entre clubs professionals i no professionals. La divergència radicarà en l’explotació comercial que es faci per tal de definir-ne la categorització. Pel que fa la seva forma jurídica, caldrà que els clubs s’estructurin en societats ja siguin anònimes o de responsabilitat limitada, tot i que també podran adquirir la forma d’entitat sense ànim de lucre o fundació privada.

Quant als jugadors, la diferenciació és la mateixa: ve marcada per la relació contractual ja sigui laboral o mercantil que mantinguin amb els clubs en qüestió. És a dir, un jugador contractat per un equip d’eSports que percebi una retribució serà considerat un jugador professional. Una diferenciació que val també per als tècnics i entrenadors, que també se’ls reconeix la professió en el marc de la llei.

Una llei nacional

L’àmbit territorial en el qual serà d’aplicació aquesta llei seran les activitats que es desenvolupin de manera presencial dins del territori andorrà. No obstant això, el legislador ha tingut en compte les especificitats directes del esports electrònics i també es consideraran activitats regides per la mateixa normativa aquelles que es facin de manera no presencial però que estiguin adreçades a residents al Principat, encara que també hi puguin participar persones de fora del país.

Per tal de vetllar pel compliment de la normativa, el mateix text aprova la creació de la Comissió Andorrana d’Esports Electrònics, que s’integra per sengles representants dels ministeris d’Economia, Esports i Interior, així com un membre del gabinet jurídic del Govern. Però no només del compliment de la matèria en serà responsable, doncs una altra de les missions de dita comissió, sinó que tindrà la potestad d’intervenir en els procediments administratius que es derivin de qualsevol incompliment de les normatives.

Així mateix, tant els jugadors d’eSports com els clubs, caldrà que estiguin inscrits en els registres dipositats en la mateixa Comissió Andorrana dels Esports Electrònics.

La seguretat i la salut dels esportistes és una altra de les prioritats que s’estableix en la llei. En aquest sentit, la lluita contra el dopatge en serà un dels punts clau. Per tant, es perseguirà l’ús de fàrmacs, drogues o altres estimulants que estiguin prohibits per part de l’Agència Andorrana Antidopatge. En aquests casos, l’intercanvi d’informació amb altres agències i la confidencialitat de les dades dels esportistes estan garantits. Atenent que tenen la categoria d’esportistes, els jugadors d’esports electrònics han d’estar disponibles per tal de poder passar els controls oportuns i tenen l’obligació de facilitar les mostres requerides per part de les autoritats en la lluita contra el dopatge.

De la mateixa manera, s’estableixen tres escales diferents segons la gravetat de la infracció: lleu, greu o molt greu. Així doncs, en el primer cas la multa pot anar fins als 10.000 euros; pel que fa a les greus és entre 10 i 60 mil euros; mentre que per les considerades molt greus la sanció pot arribar fins als 120.000 euros. A banda, s’estableixen sancions que poden anar des d’una suspensió temporal de la llicència a la prohibició de l’entrada als recintes per la pràctica d’e-Sports per un temps determinat, tot i que en els casos de més importància la sanció pot ser permanent.

Comparteix publicació:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply